Menu
Contact

Zelhem, V. v. Goghstraat 64
Zutphen,Geweldigershoek 39

info@praktijkterhorst.nl

06 - 4622 1969

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na jouw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Jouw behandelaar doet zijn/haar best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens
  • door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.


Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Je behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen je behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na jouw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van je behandelaar (na je toestemming) hebben toegang tot de gegevens in je dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit je dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken). Voor de details van ons Privacybeleid Zie Privacybeleid